هاست ویژه لینوکس

VPI 1

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
هارد NVMe
SSL رایگان
1 دامنه
سایر امکانات نامحدود

  • 1 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک
VIP 2

2 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
هارد NVMe
SSL رایگان
1 دامنه
سایر امکانات نامحدود

  • 3 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک
VIP 3

4 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
هارد NVMe
SSL رایگان
2 دامنه
سایر امکانات نامحدود

  • 5 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک
VIP 4

4 گیگابایت RAM
3 هسته CPU
هارد NVMe
SSL رایگان
2 دامنه

  • 10 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک
VIP 5

6 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
هارد NVMe
SSL رایگان
3 دامنه
سایر امکانات نامحدود

  • 20 گیگابایت فضا دیسک
  • نامحدود ترافیک