نمایندگی میزبانی وب لینوکس

الومینیوم

20 گیگابایت فضای دیسک
نامحدود دامنه
دامنه رایگان ir

  • نامحدود ترافیک ماهانه
مس

40 گیگابایت فضای دیسک
نامحدود دامنه
دامنه رایگان ir

  • نامحدود ترافیک ماهانه
نقره

60 گیگابایت فضای دیسک
نامحدود دامنه
دامنه رایگان ir

  • نامحدود ترافیک ماهانه