هاست ویژه وردپرس

پلن حرفه ای - وردپرس

6 گیگابایت
5 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن نیمه حرفه ای - وردپرس

4 گیگابایت
4 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن استاندارد - وردپرس

2 گیگابایت
3 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن اقتصادی - وردپرس

1 گیگابایت
1 دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

WP 10

10 گیگابایت
نامحدود دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

WP 20

20 گیگابایت
نامحدود دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

WP 30

30 گیگابایت
نامحدود دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود

WP 50

50 گیگابایت
نامحدود دامنه
ssl رایگان
ترافیک نامحدود
سایر امکانات نامحدود